Δημοσίευμα

Si vous avez envie d’une lecture estivale qui vous emmène en Grèce... - Un été grec avec Camus / Dimitris Stefanakis - joellebooks.fr

Si vous avez envie d’une lecture estivale qui vous emmène en Grèce et qui parle de littérature ou mieux encore que vous adorez Camus, ce roman est pour vous ! Un été grec avec Camus / Dimitris Stefanakis - Αν θέλετε να διαβάσετε κάτι καλοκαιρινό, που παραπέμπει στην Ελλάδα και που μιλά για λογοτεχνία ή ακόμα καλύτερα αν λατρεύετε τον Καμύ, αυτό το μυθιστόρημα είναι για σας! A Greek Summer with Camus / Dimitris Stefanakis - joellebooks.fr
Si vous avez envie d’une lecture estivale qui vous emmène en Grèce... - Un été grec avec Camus / Dimitris Stefanakis - joellebooks.fr

Un été grec avec Camus / Dimitris Stefanakis
Imaginez que vous puissiez faire revenir un grand écrivain à la vie et discuter avec lui. Peut-être même qu’il pourrait terminer son roman inachevé, le dernier, celui que vous avez aimé lire et qui est différent de ses autres livres.

C’est le rêve que réalise Ariane au début des années 2000. Albert Camus revient pour un été à Mikonos en Grèce. Elle l’héberge dans l’hôtel tenu par son frère. Différents personnages gravitent autour de lui. Bien évidemment l’anonymat est gardé pour éviter tout problème. 40 ans ont passé depuis sa mort, certaines choses ont évolué. Ce retour inopiné le pousse à quelques réflexions philosophiques.

Les conversations prennent souvent un ton humoristique. Le prix Nobel est un grand séducteur et un éternel adolescent. Il préfère profiter de ce lieu de villégiature plutôt que de répondre à la demande d’Ariane, écrire la fin du roman « Le Premier homme ».

Si vous avez envie d’une lecture estivale qui vous emmène en Grèce et qui parle de littérature ou mieux encore que vous adorez Camus, ce roman est pour vous !

Je remercie les éditions Emmanuelle Collas pour cette lecture amusante qui me permet de cocher la case « littérature grecque » du challenge de l’été VLEEL !

Roman traduit du grec par Vasiliki Loukou avec le concours de Dimitris Stefanakis.

Incipit :
« C’était comme s’il eût soudain émergé des flots, au milieu d’un décor éblouissant de mer et de rochers, dans un paysage qu’il n’était pas sûr de reconnaître.
C’est ça, la vraie vie ? se demanda-t-il. L’éternelle lumière ?
Cette lumière, peut-être n’était-elle que l’éclat suscité à sa gauche par ces terres minérales, parsemées de maisons d’une blancheur aveuglante qui faisaient songer à des mouettes prenant leur envol dans ce débordement de soleil. »

« Ici, dans les Cyclades, pierres et sable affirmaient leur présence. Et le sel lui procurait une sensation agréable dont il n’était jamais pressé de s’en débarrasser. »

« Tu parles de notre choc à nous ! pense un peu à Camus. Quarante ans après sa mort, il atterrit à une époque où tout a changé, où il se retrouve entouré d’inconnus à qui il doit faire confiance, qu’il le veuille ou non. Comment te sentirais-tu à sa place ? »

« Autant d’églises que de maisons, fut la première impression qu’eut Camus en 1955, lorsqu’il foula le sol de l’île qui allait devenir pour lui une Ithaque inattendue. Aujourd’hui, les maisons s’étaient multipliées à l’excès au nom du cosmopolitisme qui outrageait arbitrairement l’ascétisme cycladique. Les églises aussi y contribuaient. Elles émergeaient de-ci de-là sur les terres arides de Mykonos, dont les toits rouges ressemblaient à d’énormes coquelicots avec leurs toits rouges. C’étaient souvent des chapelles isolées et pittoresques typiques de campagnes insulaires. »

« Sans doute son existence ressemblait-elle à un texte inintelligible, écrit hâtivement, sans virgules ni points, exactement comme celui du Premier Homme. »
https://joellebooks.fr/2024/07/05/un-ete-grec-avec-camus-dimitris-stefanakis/ 

A Greek Summer with Camus / Dimitris Stefanakis
Imagine you could bring a great writer back to life and talk to him. Maybe he could even finish his unfinished novel, the last one, the one you enjoyed reading and that is different from his other books.

This is the dream that Ariane realizes in the early 2000s. Albert Camus returns for a summer to Mikonos in Greece. She puts him up in the hotel run by her brother. Different characters gravitate around him. Of course, anonymity is maintained to avoid any problems. 40 years have passed since his death, some things have changed. This unexpected return pushes him to some philosophical reflections.

The conversations often take on a humorous tone. The Nobel Prize winner is a great seducer and an eternal adolescent. He prefers to enjoy this vacation spot rather than respond to Ariane's request, to write the end of the novel "The First Man".

If you're looking for a summer read that takes you to Greece and talks about literature, or better yet, you love Camus, this novel is for you!

I thank Emmanuelle Collas publishing for this fun read which allows me to tick the “Greek literature” box of the VLEEL summer challenge!

Novel translated from Greek by Vasiliki Loukou with the assistance of Dimitris Stefanakis.

Incipit:
"It was as if he had suddenly emerged from the waves, in the middle of a dazzling setting of sea and rocks, in a landscape he was not sure he recognized.
Is this real life? he wondered. The eternal light?
This light, perhaps it was only the brilliance aroused on his left by these mineral lands, dotted with houses of a blinding whiteness that made one think of seagulls taking flight in this overflowing sun."

"Here in the Cyclades, stones and sand asserted their presence. And the salt gave him a pleasant sensation that he was never in a hurry to get rid of."

“You talk about our shock! Think about Camus. Forty years after his death, he lands in a time when everything has changed, where he finds himself surrounded by strangers whom he must trust, whether he wants to or not. How would you feel in his place?”

As many churches as houses ," was the first impression Camus had in 1955, when he set foot on the island that was to become for him an unexpected Ithaca. Today, the houses had multiplied excessively in the name of cosmopolitanism that arbitrarily outraged Cycladic asceticism. The churches also contributed to this. They emerged here and there on the arid lands of Mykonos, whose red roofs resembled enormous poppies with their red roofs. They were often isolated and picturesque chapels typical of island countrysides.

"No doubt his existence resembled an unintelligible text, hastily written, without commas or periods, exactly like that of the First Man ."
https://joellebooks.fr/2024/07/05/un-ete-grec-avec-camus-dimitris-stefanakis/

Αναρτήθηκε από: Dimitris Stefanakis

Ο Δημήτρης Στεφανάκης γεννήθηκε το 1961. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι συγγραφέας δώδεκα μυθιστορημάτων και ενός δοκιμίου. Έχει... Διαβάστε περισσότερα...

Comments - Σχόλια

Share this Post:

Συνεχίστε την ανάγνωση...