Όροι χρήσης ιστοσελίδας www.DimitrisStefanakis.gr

Όροι χρήσης ιστοσελίδας www.DimitrisStefanakis.gr

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης www.DimitrisStefanakis.gr
Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο www.DimitrisStefanakis.gr (εφεξής η "Ιστοσελίδα") του συγγραφέα Δημήτρη Στεφανάκη (εφεξής ο "Διαχειριστής"). Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα του Διαχειριστή, διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα του Διαχειριστή και κάθε χρήση αυτού υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας.

Πεδίο Xρήσης της Iστοσελίδας
Η Ιστοσελίδα του Διαχειριστή και τα περιεχόμενά της έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε πληροφορία, προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. Ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να περιορίσει την προβολή πληροφοριών ή/και παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών του σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του Διαχειριστή, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάσετε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του Διαχειριστή. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο του Διαχειριστή ή τρίτων.

Σήματα
Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του Διαχειριστή, οι ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα του Διαχειριστή ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι ο Διαχειριστής προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών του δικαιωμάτων.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Ο Διαχειριστής σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας του σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας ιδιωτικότητας και δεδομένων. Τα στοιχεία που συλλέγει ο Διαχειριστής (όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση email κ.λπ.) δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους και διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει για λόγους στατιστικής ανάλυσης, επικοινωνίας καθώς και γενικότερης βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών του.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών
Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στον Διαχειριστή. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο Διαχειριστής εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Αποκλεισμός Ευθύνης
Ο Διαχειριστής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα του όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα του πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών. Ούτε ο Διαχειριστής αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της Ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστιθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο του Διαχειριστή με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Cookies 
Τα "cookies" είναι μικρά ψηφιακά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού ή αλλιώς "web server") αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα αυτή να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες από τα "cookies" και να προσφέρει στον χρήστη, σχετικές με αυτές, υπηρεσίες.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί "cookies" και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των χρηστών της. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί "cookies" για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και αποτελεσματικότητά της.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari κ.ά.) επιτρέπουν στον χρήστη να διαγράφει τα "cookies" από τον υπολογιστή ή/και την συσκευή του, να μην επιτρέπει τη χρήση τους ή να λαμβάνει προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση "cookies" στον υπολογιστή ή/και συσκευή του.

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ωστόσο, ότι ορισμένες λειτουργίες ή/και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς την χρήση "cookies".

Η Ιστοσελίδα επιτρέπει την λειτουργία "cookies" τρίτων μερών. Για παράδειγμα, κάποια εργαλεία τρίτων, όπου αυτά είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιτρέπουν την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), ενδέχεται να χρησιμοποιούν "cookies" για την απομνημόνευση ρυθμίσεων προτίμησης του χρήστη. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης υπηρεσίες ανάλυσης στατιστικών ιστοσελίδων (web analytics) που παρέχονται από τρίτους, οι οποίες χρησιμοποιούν "cookies" για τη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών αναφορικά με τις επισκέψεις των χρηστών στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP) και τους πόρους τους οποίους οι χρήστες αυτοί επισκέπτονται εντός της Ιστοσελίδας. Αυτές οι υπηρεσίες web analytics τρίτων παρέχουν στον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας εκθέσεις με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, προκειμένου ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας να κατανοήσει καλύτερα τη δραστηριότητα των χρηστών σε σχέση με την Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων διαφημιστικών εταιρειών οι οποίες ενδέχεται να εγκαταστήσουν ή να ανακτήσουν "cookies" από το υπολογιστή του χρήστη, προκειμένου να ξεχωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης και να καταγράψουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με την προβολή διαφημίσεων, όπως για παράδειγμα το είδος των διαφημίσεων και τις σελίδες στις οποίες εμφανίστηκαν. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των χρηστών στην Ιστοσελίδα και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να προβάλλουν διαφημίσεις αγαθών και υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα ή σε άλλες σελίδες τρίτων. Επίσης ενδέχεται ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας να επιτρέψει σε τρίτους παρόχους διαφημίσεων να προσαρμόζουν το διαφημιστικό υλικό τους στην Ιστοσελίδα με βάση δημογραφικά στοιχεία ή προτιμήσεις που τους παρέχει η Ιστοσελίδα σε συγκεντρωτική μορφή. Οι πληροφορίες αυτές δεν ταυτοποιούν τους χρήστες.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν με βάση τις δικές τους πολιτικές εμπιστευτικότητας. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας συνιστά στους χρήστες της Ιστοσελίδας να διαβάζουν και να γνωρίζουν τις πολιτικές εμπιστευτικότητας αυτών των εταιρειών. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας δεν ελέγχει ούτε έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχονται στα "cookies" τα οποία έχουν εγκαταστήσει τρίτοι πάροχοι διαφημίσεων στον υπολογιστή του χρήστη.

Τα είδη "cookies" που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα είναι τα εξής:

1. Essentials "cookies"
Είναι τα απολύτως απαραίτητα "cookies" για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και που διευκολύνουν την περιήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα.

2. Functional "cookies"
Αποθηκεύουν επιλογές και ρυθμίσεις του χρήστη με σκοπό να παρέχουν μια πιο λειτουργική και εξατομικευμένη περιήγηση.

3. Third Party Analytics "cookies"
Αυτά είναι τα "cookies" που δημιουργούνται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή/και στην συσκευή του χρήστη από εξωτερικές ιστοσελίδες οι υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Τα "cookies" αυτά αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας από τους χρήστες και καταγράφουν στατιστικά επιδόσεων και σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Για οδηγίες σχετικά με τη διαγραφή ή απενεργοποίηση των "cookies", επισκεφθείτε τον εξωτερικό σύνδεσμο "https://cookiesandyou.com" κλικάροντας εδώ.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα πολιτική χρήση για τα "cookies" μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας στην σελίδα της επικοινωνίας κλικάροντας εδώ.

Αποζημίωση
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητο τον Διαχειριστή, τους αντιπροσώπους του, τους προμηθευτές του, καθώς και τρίτους συνεργάτες του από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη.

Περιγραφή Προϊόντων και Υπηρεσιών
Ο Διαχειριστής προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας του. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή, προκειμένου να λυθεί κάθε απορία σας και για να εξυπηρετηθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων και υπηρεσιών του χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

Τιμές και Χρεώσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών
Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα του Διαχειριστή, όπου αυτές εμφανίζονται, είναι τελικές τιμές και περιλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α (23%). Ο Διαχειριστής και κάθε συνεργάτης του ή/και προμηθευτής του διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης
Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστικότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Ο Διαχειριστής δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Ιδιοκτησία
Οι πληροφορίες και τα γραφικά, τα κείμενα και μέρος φωτογραφιών που εμφανίζονται σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του Δημήτρη Στεφανάκη. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, η ανάπτυξη της Ιστοσελίδας και ο κώδικας της Ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία του Πάτροκλου Σαββαΐδη (web graphic designer), www.design360.gr.

Το μυθιστόρημα «Μέρες Αλεξάνδρειας» επιστρέφει από τις εκδόσεις Μεταίχμιο!

Πληροφορίες